ADATVÉDELEM

 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

a www.superjuice.hu weboldalon történő vásárláshoz

www.superjuice.hu oldalon történő vásárlás során személyes adatokmegadása kötelező, mely adatokat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)  alapján kezelünk.

Az Adatkezelő

Név: Superjuice Kft.

Székhelye: 1148 Budapest Bolgárkertész u. 26.
Képviseli: Felber József ügyvezető
E-mail címe: hello@jsuperjuice.hu
Telefonszáma: +36 20 209 9009

Weboldal: www.superjuice.hu (továbbiakban: Weboldal)

A Weboldal használata illetve a Weboldalon kínált szolgáltatás igénybevétele előtt az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató elolvasása kötelező és a weboldalon használatával és a kínált termékek, szolgáltatás megrendelésével a felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani, melyet a Weboldalon tesz közzé, hirdet ki.

Felhasználókra vonatkozó előírások

 A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

A Felhasználók kizárólag saját illetve tulajdonukban lévő üzleti vállalkozás adataikat adhatják meg a Weboldalon. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem a saját adatait, hanem egy más személy vagy üzleti vállalkozás adatait adja meg, akkor kötelessége az érintett harmadik személy vagy üzleti vállalkozás hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az adatszolgáltató személy, azaz a Felhasználó felel. Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, ezzel összefüggésben mindennemű felelősség az e-mail címet regisztráló Felhasználót terheli.

A Weboldalon történő kapcsolatfelvételhez és vásárláshoz nem kötelező a személyes adatok megadása, azonban annak hiányában a kért szolgáltatást , kapcsolatfelvételt az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

A személyes adatok megadása önkéntes.

A kapcsolatfelvételhez és vásárláshoz szükséges kötelező adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Kapcsolatfelvétel

 

“ Írj nekünk“ használata esetén „SJ forgalmazás“ használata esetén Hírlevél feliratkozás esetén 
A Kapcsolatfelvétel során a felhasználó valamilyen céllal fel kívánja venni a kapcsolatot Adatkezelővel. A Kapcsolatfelvétel során a felhasználó valamilyen ajánlatkérési , forgalmazási, üzleti célból fel kívánja venni a kapcsolatot Adatkezelővel. A Hírlevél egy elektronikus úton küldött levél, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld, azzal a céllal, hogy Felhasználót tájékoztassa az Adatkezelő által fontosnak tartott, üzleti és szakmai tevékenységével kapcsolatos hírekről, ajánlatairól, szolgáltatásairól.
Kötelezően kitöltendő adatok
Név név név
email cím cég neve email cím
Üzenet Cím
ajánlatkérés típusa (kötelező választani egy opciót)
email cím
telefon
megjegyzés
Adatkezelés időtartama
180 nap vagy a Felhasználó kérésig, hozzájárulásának visszavonásáig az erre irányuló írásbeli kérés, visszavonás beérkezéstől számított 30 munkanapos határidővel Az Adatkezelő leíratkozásig kezeli a Felhasználó adatait.
Adatkezelés megszüntetésének határideje és módja
A Felhasználó kérésének, hozzájárulásának ill. az erre irányuló írásbeli értesítés beérkezéstől számított 30 munkanapos határidővel Jelenleg az Adatkezelő nem folytat hírlevél- küldesi tevékenységet.

A vásárláshoz szükséges kötelező adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Regisztrációval történő vásárlás esetén
Alapadatok Számlázási adatok Szállítási adatok
Vezetéknév vezetéknév vezetéknév
Keresztnév keresztnév keresztnév
email cím telefonszám szállítási cím: megye, helység, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó ajtó
Telefonszám email cím
számlázási cím: megye, helység, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó
Adószám (100000 HUF vagy feletti ÁFA összeg esetén)
Adatkezelés célja
·       online termékértékesítés

·       a vásárlás és a fizetés dokumentálása

·       a számviteli kötelezettség teljesítése

·       számla kiállítása

·       a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás

·       a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése

·       a fizetés lebonyolításának lehetősége

·       az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése

Az adatkezelés időtartama
·       a szerződés teljesítéséig,
az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig·       az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli·       az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli·       a hozzájárulást a hello@superjuice.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni

Az inaktív felhasználói fiók 180 nap elteltével automatikusan törlésre kerül.

A befejezetlen, függő rendelések 1 napon belül, a hibás és a törölt rendelések 180 napon belül kerülnek automatikusan törlésre.

Az adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Hayer Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1075 Budapest, Madách I. u. 11. 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 309 5200
A Hayer Kft. az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Manó Erzsébet
Az adatfeldolgozó székhelye: 1078 Bp. Hernád u. 4.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36/209227421
Az adatfeldolgozó e-mail címe: manoerzsi@gmail.com
Az Adatfeldolgozó szerződés alapján kezeli az adatokat a vonatkozó Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján.
Elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11.

E-mail elérhetőség: info@octonull.com

Az Octonul weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Magex Solutions Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Váci u. 76.

Online elérhetőség: www.magex.hu

Az Adatfeldolgozó szerződés alapján kezeli az adatokat a vonatkozó Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján.
Online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

E-mail elérhetőség: support@barion.com

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 70 99

A Barion számára a bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra személyes adatok. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok

Az Adatkezelő csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat, ha azt jogszabály nem szabályozza.

A Felhasználó jogai 

Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés az adatokhoz

Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az alábbiakra vonatkozólag:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Kezelt adatok helyesbítésével kapcsolatos jogAmennyiben a Felhasználó észleli, hogy pontatlan, helytelen, nem teljes a rá vonatkozó személyes adatok úgy kérelmezheti azok helyesbítését.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolásához való jog

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő köteles végrehajtani a Felhasználó törlési kérelmét, ha az alábbi feltételek fennállnak:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 Kezelt adatok korlátozása

A Felhasználó kérésére azAdatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatvédelmi incidensek

Adatvédelmi incidens: az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos biztonság sérülése, mely során a személyes adat szándékos vagy véletlen megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A magas biztonsági kockázattal járó az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő a NAIH és az érintettek részére is bejelenteni köteles. A NAIH felé történő és az érintettek felé történő bejelentés határideje az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 72 óra.

A bejelentés során a következő információkat adjuk át:

 • az adatvédelmi incidens jellege;
 • az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az Adatkezelő a vontakozóü jogszabályok alapján az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, melyet 5 évig őriz meg.

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre
 • az érintettek száma
 • az adatvédelmi incidens időpontja
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések

Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználónak joga van személyes adatainak védelméhez, ezért ha úgy érzi, hogy megsértették ezen jogát, jogorvoslattal élhet a következőkben felsoroltak szerinti hivatalos szerveknél:

 • adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)
 • bíróság